เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย คลังเตือน!! เร่งใช้เงิน เราชนะ ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย คลังเตือน!! เร่งใช้เงิน เราชนะ ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย คลังเตือน เร่งใช้เงิน เราชนะ ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว 23.6 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการเราชนะณวันที่16 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 269,318 ล้านบาทโดยแยกได้ ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน100,590 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน148,355 ล้านบาท

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,373ล้านบาท

ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน 23.6 ล้านคนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน

สุดท้ายนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

มหิดล วิจัยวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์เชื้อก่อ โรคอุบัติใหม่ SARS-CoV-2

มหิดล วิจัยวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ SARS-CoV-2 สร้างพื้นฐาน เพื่อต่อยอด งานวิจัยอื่นๆ เมื่อมีโรคอุบัติใหม่ใดๆ เกิดขึ้น มักนำไปสู่การตั้งคำถามต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น นักวิวัฒนาการ (Evolutionist) จึงถือเป็นพลวัตสำคัญที่จะช่วยให้มวลมนุษยชาติพ้นภัยจากโรคอุบัติใหม่ทั้งหลาย

อาจารย์ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล นักวิวัฒนาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานวิจัยด้านการจัดหมวดหมู่ และวิวัฒนาการของไวรัส และแบคทีเรียรวมเกือบ 20 ชิ้น ภายในระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่ การศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหราชอาณาจักร เล่าว่า เดิมทีตนได้ทำการศึกษาโดยเน้นด้าน วิวัฒนาการของเชื้อไวรัสในระดับมหภาค (Macroevolution) ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ศึกษาขบวนการ

มหิดล โรคอุบัติใหม่nการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสหลายชนิด(species) ไปพร้อมๆ กัน ในช่วงระยะเวลานับล้านๆ ปี ว่าเป็นอย่างไร แต่เมื่อได้กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายความสนใจมาศึกษาวิวัฒนาการของเชื้อก่อโรค ทั้งไวรัส และแบคทีเรียในระดับจุลภาค (Microevolution) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อ

ก่อโรคเพียงชนิดเดียวที่ระบาดในประชากรเฉพาะกลุ่มในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แม้ทั้งสองวิชาจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่เทคนิค ที่ใช้ในการศึกษา และโจทย์วิจัยก็มีความแตกต่างกันไปไม่น้อย

งานวิจัยสำคัญของ อาจารย์ ดร.ภากร เอื้ยวสกุล ที่ถือเป็น”ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การสร้างองค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ SARS-CoV-2 โดย อาจารย์ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล กล่าวว่า การกลายพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับเชื้อก่อโรคทุกชนิด ซึ่ง SARS-CoV-2

ที่เป็นเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนั้น สามารถกลายพันธุ์ได้ไม่ช้าไปกว่าไวรัสชนิดอื่นเลย โดยเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์จะถูกคัดสรรทางธรรมชาติ ซึ่งตัวที่เหมาะสมที่สุดกับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นจะเป็นผู้อยู่รอดและสามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานต่อไปโดยหนึ่งในหัวข้อการวิจัยที่ตนกำลังทำอยู่ คือ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของโรค โควิด-19 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเบื้องต้นในรูป

แบบของ pre-print ในฐานข้อมูลทางยา “medRxiv” ไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.ภากร เอี้ยวสกุล กล่าวต่อไปว่า ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ทางวิวัฒนาการนั้น สามารถเป็นพื้นฐาน

ของงานวิจัยอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาที่ตรงจุดหรือ ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความรุนแรง

ของโรคได้ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาการตอบสนองต่อยาและวัคซีนของเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา ยาและวัคซีนที่จะรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ หรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้

การศึกษาวิวัฒนาการยังสามารถทำให้เข้าใจได้ว่า เชื้อก่อโรคใหม่ หรือ เชื้อดื้อยาใหม่นั้นๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำให้เราสามารถเตรียมวางแผนการเฝ้าระวังที่ดีได้มากขึ้นอีกด้วย” อาจารย์ ดร.ภากร เอื้ยวสกุล กล่าว เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย